AMR đã thay đổi ngành công nghiệp xử lý vật liệu như thế nào?