Các nhà khoa học tại Đại học California nghiên cứu việc sử dụng tín hiệu Wifi để phát triển công nghệ SLAM